Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności opisuje, jakie dane osobowe zbieramy, jak je wykorzystujemy oraz jakie prawa przysługują Tobie w związku z ich przetwarzaniem. Przedstawiamy również informacje o plikach cookie oraz innych technologiach śledzących, które wykorzystujemy na naszej stronie internetowej.


  1. Kto jest administratorem danych?

Administratorem danych jest Rai Poland, z siedzibą w Rzeszowie. Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych można kierować na adres [email protected].


  1. Jakie dane osobowe zbieramy i w jaki sposób je wykorzystujemy?

Podczas korzystania ze strony internetowej zbieramy następujące dane osobowe:

- dane osobowe podane dobrowolnie przez użytkownika, takie jak imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu, w celu odpowiedzi na zgłoszenie lub zapytanie;

- informacje o korzystaniu z serwisu, takie jak adres IP, rodzaj przeglądarki, język przeglądarki, czas dostępu oraz adresy odwiedzonych podstron, w celu analizy i poprawy jakości serwisu.


  1. W jaki sposób chronimy dane osobowe?

Dbamy o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych i stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ich ochrony przed nieuprawnionym dostępem, utratą lub uszkodzeniem.


  1. Jakie są cele przetwarzania danych osobowych?

Dane osobowe przetwarzane są w celu:

- odpowiedzi na zgłoszenie lub zapytanie użytkownika;

- analizy i poprawy jakości serwisu;

- spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa;

- ochrony praw i interesów administratora oraz użytkowników serwisu.


  1. Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych osobowych?

Podstawą prawna przetwarzania danych osobowych jest:

- zgoda użytkownika na przetwarzanie danych osobowych;

- niezbędność przetwarzania do wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie użytkownika przed jej zawarciem;

- niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora lub stron trzecich, z wyłączeniem sytuacji, gdy prawa i wolności użytkownika wymagają ochrony danych osobowych.


  1. Jakie prawa przysługują użytkownikowi w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Użytkownikowi przysługuje prawo do:

- dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;

- sprostowania swoich danych osobowych;

- usunięcia swoich danych osobowych;

- ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

- wniesienia sprzeciwu


  1. Jakie są prawa użytkowników zgodnie z RODO?

Zgodnie z RODO (Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych), użytkownikowi przysługuje szereg praw związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich:

- prawo dostępu do danych osobowych - użytkownik ma prawo uzyskać potwierdzenie, czy Administrator przetwarza jego dane osobowe oraz prawo do uzyskania kopii przetwarzanych danych;

- prawo do sprostowania danych - użytkownik ma prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych, jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne;

- prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) - użytkownik ma prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych,

- prawo do ograniczenia przetwarzania danych - użytkownik ma prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w przypadku, gdy z jakiegoś powodu dane te są nieprawidłowe lub przetwarzanie jest niezgodne z prawem;

- prawo do przenoszenia danych - użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie swoje dane osobowe oraz przesłać je innemu administratorowi danych;

- prawo do wniesienia sprzeciwu - użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych z powodu swojej szczególnej sytuacji, jeśli przetwarzanie jest oparte na prawnie uzasadnionym interesie lub na zadaniu wykonania zadania w interesie publicznym.


  1. Jakie są terminy przechowywania danych osobowych?

Dane osobowe użytkownika przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej lub użytkownik wyraził na to zgodę. Po upływie tego okresu dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celach i przez okres wymagany przepisami prawa lub na potrzeby postępowania przed sądem lub organem administracyjnym.


  1. Czy przekazujemy dane osobowe innym podmiotom?

Administrator nie przekazuje danych osobowych użytkowników innym podmiotom, chyba że jest to niezbędne do wykonania umowy lub na podstawie prawnie uzasadnionych interesów. W takim przypadku Administrator będzie przetwarzać dane osobowe w sposób zgodny z przepisami prawa.


  1. Czy stosujemy pliki cookie?

Tak, stosujemy pliki cookie i inne technologie śledzące, które umożliwiają analizę ruchu na naszej stronie internetowej oraz dostosowanie jej do potrzeb użytkowników.